setkání učitelů bojových umění

Pravidla Rentaikai

1. Rentaikai je setkání, založené v duchu bojových umění učiteli Bujinkan Czech Dójó (dále BCD) v roce 2009. Účelem je rozvinutí myšlenek a výměna zkušeností týkajících se nejen Budó a Ninpó, bojových umění obecně, ale i života jako celku, způsobem otevřené filozofické debaty. 
 
2. Při setkání je nezbytně důležité zachovat respekt ke druhým osobám, svobodu projevu, společenská a lidská pravidla chování. Toto jsou zásady, které platí pro všechny zúčastněné. Za dodržování zásad je každý plně zodpovědný. 
 
3. Na Rentaikai si jsou všichni rovni. Není nikdo nadřazený. Pouze z organizačních důvodů je vždy stanoven moderátor setkání. 
 
4. Moderátor je osoba zvolená na předchozím setkání. Je garantem a zároveň hlavním organizátorem celé akce, tzn. plně odpovídá za přípravu, průběh, vydání zprávy, ukončení a předání podkladů budoucímu organizátorovi. Jeho povinnosti a pravomoc končí předáním podkladů jeho následovníkovi. 
 
5. Organizátor může být dodatečně změněn, pokud k tomu budou objektivní důvody. To musí být uskutečněno v dostatečném předstihu před konáním akce a rozhoduje o tom většina učitelů BCD. 
 
6. Stálými účastníky setkání jsou učitelé BCD (tzn. členové od 5. danu výše). Dalšími účastníky jsou jedinci, kterým byla účast nabídnuta. Všichni jmenovaní obdrží minimálně týden před akcí písemnou nebo elektronickou pozvánku od moderátora. Účastníci si hradí setkání vlastními finančními prostředky. 
 
7. Hosté jsou osoby, pozvané účastníky Rentaikai, kteří obdrží písemnou pozvánku od moderátora. Financování jde na vrub účastníků nebo sponzorů akce. 
 
8. Setkání se koná v kulturním prostředí a ve společenském oděvu. 

PRAVIDLA DISKUZE

1. Každý, kdo se chce přihlásit o slovo, tak učiní zdvižením ruky. 

2. Sám přednášející si určí, zda na případné dotazy bude odpovídat v průběhu nebo až po skončení přednášky. 

3. Pokud se bude jednat o volnou diskusi, pořadí příspěvků eviduje a řídí moderátor. 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode